UVOD

Politike ljudskog razvoja za novu demografsku dinamiku 

Danilo Vuković

Izveštaj o ljudskom razvoju „Ljudski razvoj kao odgovor na demografske promene“ pokazuje kako će se stanovništvo Srbije u budućnosti smanjivati i kako će država i društvo morati da formulišu nove odgovore na demografske izazove koji im predstoje. To podrazumeva, pre svega, nove ciljeve populacione politike, a oni će se ticati i broja i strukture stanovnika (obrazovanja, zdravlja, radnog angažovanja itd.). Ostvarenje ovih ciljeva zavisiće od toga koliko će se demografska razmatranja utkati u pojedinačne politike. U ovom izveštaju pokazujemo kakve bi morale biti politike tržišta rada, obrazovanja, zdravstva, podrške porodici, urbanog i regionalnog razvoja itd. koje bi od Srbije mogle da naprave malobrojnu naciju koja uspeva da iskoristi potencijale svakog pojedinca. Uvodni rezime predstavlja deset ključnih poruka koje iznosimo na osnovu nalaza celokupnog izveštaja.