POGLAVLJE 6

Depopulacija i javno zdravlje

Željka Stamenković

Zdrav početak života i zdrave životne navike dovode do dužeg, produktivnijeg i kvalitetnijeg života, a smanjuju i probleme s fertilitetom. Da bi Srbija imala malu, zdravu i produktivnu populaciju, potrebno je da se razvije više kvalitetnih preventivnih usluga zdravstvene zaštite. A da bi se taj cilj postigao, na njemu moraju raditi različiti akteri, od države, preko škola i preduzeća, do porodica i pojedinaca. Na tom putu posebno mesto imaju različite inovativne zdravstvene, radne, poreske, obrazovne i druge politike. S druge strane, demografske promene koje odlikuje starenje stanovništva zahtevaju da se postojeći okviri zdravstvene politike menjaju i da se prilagode novim demografskim uslovima tako što će se stvarati nove i inovativne zdravstvene usluge za stare, razvijati formalna nega za stare kako bi se rasteretile porodice, unapređivati palijativna nega itd. Iako na prvi pogled odgovornost za zdravlje pojedinaca pada na zdravstveni sistem i njih same, nove demografske okolnosti će zahtevati da se ta odgovornost podeli sa celokupnim društvom, a briga za zdravlje postaće deo šire brige za snagu ljudskih resursa društva.