PREDGOVOR

Republika Srbija je među onim zemljama u svetu čija populacija najbrže opada. U protekle dve decenije broj stanovnika Srbije se smanjio za milion i danas iznosi 6,87 miliona. Uzroci ovakvog trenda su decenije emigracije i sve niže stope rađanja. Istovremeno, stanovništvo Srbije postaje sve starije i sve urbanije. Svedoci smo sve veće koncentracije ljudi i resursa u manjem broju urbanih centara, dok u mnogim regionima ljudi nemaju dovoljno mogućnosti da rade i napreduju. Ove duboke promene, i kvantitativne i kvalitativne, stvaraju novu realnost širom zemlje, a budući razvoj će verovatno biti uslovljen i načinom na koji se društvo bude prilagođavalo demografskim promenama i reagovalo na njih.

Vlada Republike Srbije prepoznala je demografske promene kao prioritet i hrabro pokrenula nove diskusije na ovu temu, paralelno sa konkretnim ulaganjima u nekoliko ključnih oblasti – infrastrukturu, digitalnu transformaciju i obrazovanje. Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju ima za cilj da na nov način sagleda veoma složen skup izazova i prilika vezanih za populacione promene, čime se širi spektar mogućnosti za delovanje.

Odgovor na demografske promene tradicionalno se razume kao pitanje brojeva: da li se pad stanovništva može preokrenuti i kako? Promene se, međutim, ne odnose samo na brojeve, a nisu ni u potpunosti negativne. Pošto ljudi postaju oskudan resurs, Srbija ima priliku da na drugačiji način postavi preduslove za uspešno i produktivno društvo. Ulaganjem u ljudski kapital ona može da stvori mogućnosti kako bi svaki pojedinac dao maksimalni doprinos – ko god da je i gde god da boravi. Uz drugačije shvatanje starenja, rodnih uloga i migracija, novi pristup prilagođavanju na demografske promene trebalo bi da bude blisko usklađen sa strateškim opredeljenjem ka inovacijama i digitalnoj transformaciji. Društvo budućnosti će biti manje, urbanije, starije, bogatije i moći će da iskoristiti prednosti digitalne revolucije, kao i da angažuje globalno raširen ljudski kapital u primeni novih oblika rada, privređivanja i učenja. Peti Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju za Srbiju, Ljudski razvoj kao odgovor na demografske promene, postavlja izazov smanjenja broja stanovnika u kontekst razvoja, prvi put navodeći širok spektar politika koje mogu poslužiti za njegovo rešavanje. Izveštaj nudi nove i ponekad provokativne ideje, kao što su razbijanje mitova o sve većoj dugotrajnoj emigraciji, predlog da se gradovima srednje veličine da prioritet u odnosu na ruralna područja ili pokretanje diskusija o vezama između promene stanovništva i zaštite životne sredine. Socijalna uključenost se postavlja kao suštinski deo odgovora na opadanje populacije.

UNDP i UNFPA žele da nastave saradnju sa Republikom Srbijom u vezi s ovim pitanjima. Ovaj izveštaj je deo šire investicije u razumevanje i rešavanje naizgled nemogućeg, opakog problema. On trasira ambiciozan put za transformativne promene. Otkrivajući taj put, naišli smo na dinamičan ekosistem mnogobrojnih aktera u državi, civilnom društvu, akademskoj zajednici i privatnom sektoru, zajedno sa mnoštvom inovativnih aktivnosti koje ukazuju na sposobnost Srbije da se razvija na održiviji i inkluzivniji način. Nova perspektiva predložena u ovom izveštaju rezultat je tih partnerstava, a nadamo se da će nalazi i preporuke biti relevantni i za mnoge druge zemlje u svetu koje su već zainteresovane da uče iz aktivnosti preduzetih u Republici Srbiji. Uporedo sa digitalnom i zelenom transformacijom, demografska tranzicija će oblikovati globalnu budućnost.

Želimo da se zahvalimo svima koji su učestvovali na ovom putovanju i nadamo se da će ovaj izveštaj podstaći mnoge produktivne diskusije u budućnosti.

Fransin Pikap

Stalna predstavnica
Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji

Džon Kenedi Mosoti

Direktor za Srbiju
Populacioni fond Ujedinjenih nacija